spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

Zrušenie katastrálnych úradov


Na základe zákona č. 345/2012 z 18. októbra 2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zrušeniu viacerých úradov od 01.01.2013 a to aj katastrálnych úradov, ktorých kompetencie prevzali správy katastra. 

V nasledovných riadkoch nájdete citáciu znenia zákona:

Čl. I §1 

Zrušujú sa 

a)  krajské školské úrady, 

b)  krajské stavebné úrady, 

c)  územné vojenské správy, 

d)  krajské úrady životného prostredia, 

e)  krajské pozemkové úrady, 

f)  krajské lesné úrady, 

g)  krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komu- 

nikácie, 

h)  katastrálne úrady. 

 

§7 

(1) Pôsobnosť katastrálnych úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na správy katastra v sídlach krajov. 

(2) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali štátnu službu v správe katastra, pre- chádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode má správa katastra sídlo. 

(3) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali štátnu službu v katastrálnom úrade, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo. 

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce vo verejnom záujme v správe katastra, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode má správa katastra sídlo. 

(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce vo verejnom záujme v katastrálnom úrade, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo. 

(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 2 až 5 uspokojí správa katastra v sídle kraja podľa osobitných predpisov. 

(7) Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe katastrálny úrad k 31. decembru 2012, pre- chádzajú do správy správy katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo. 

(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úseku štátnej správy v pôsobnosti katastrálneho úradu začaté do 31. decem- bra 2012, dokončí správa katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo. 

(9) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „správa katastra v sídle kraja“ 

 

v príslušnom tvare; to sa nevzťahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov. 

 

Čl. X 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z. a zákona č. 103/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „katastrálne úrady a“. 

2. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. 

3. V § 16a odsek 2 znie: 

„(2) Správu katastra riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.“. 

4. V § 16a sa vypúšťa odsek 4. 

5. § 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 

„(3) Správa katastra v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené správe katastra, zriaďuje osobitný organizačný útvar.“. 

6. Za § 79i sa vkladá § 79j, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 79j 

Prechodné ustanovenie
k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013 

Riaditeľ správy katastra vymenovaný do 31. decembra 2012 sa považuje za riaditeľa správy katastra podľa zákona účinného od 1. januára 2013.“. 

7. Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 79b nahrádzajú slovami „správa katastra v sídle kraja“ v príslušnom tvare.