Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Zákon o energetickom certifikáte pri prevode nehnuteľnosti


Od 1. januára 2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 300/2012, ktorý novelizoval pôvodný zákon č. 555/2005 Z.z.

 

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje aj nasledovné povinnosti pri predaji alebo prenajatí nehnuteľnosti:

 

1. vlastník Budovy (alebo jeho časti, tj. byt alebo nebytový priestor) je povinný pri predaji Budovy pred začatím výstavby alebo rozostavanej Budovy odovzdať energetický certifikát novému nadobúdateľovi, inak môže byť sankciovaný pokutou za priestupok až do výšky 2.000,- EUR

 

2. vlastník Budovy je povinný aj použití inzertných marketingových nástrojov na propagáciu svojej nehnuteľnosti uvádzať energetický certifikát, inak môže byť sankciovaný pokutou za priestupok až do výšky 2.000,- EUR

 

3. vlastník Budovy - podnikateľ (alebo jeho časti, tj. byt alebo nebytový priestor) je povinný pri pri predaji Budovy odovzdať energetický certifikát novému nadobúdateľovi, inak môže byť sankciovaný pokutou určenou inšpekciou od 500,- EUR až do 3.000,- EUR 

 

4. vlastník Budovy - podnikateľ (alebo jeho časti, tj. byt alebo nebytový priestor) je povinný pri prenájme Budovy odovzdať neosvedčenú kópiu platného energetického certifikátu nájomníkovi, inak môže byť sankciovaný pokutou určenou inšpekciou od 500,- EUR až do 3.000,- EUR.

 

Zákon hovorí aj o ďalších povinnostiach o zverejňovaní certifikátu Budovy, o úschove platného certifikátu, ale aj o obnovení certifikátu ak sa Budova napr. zateplila a zmenila sa jej hodnota.

 

Pokuty sú uvádzané aj pre právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia ako správny delikt s pokutou od 500,- EUR do 3.000,- EUR, ale aj pre fyzické osoby ako priestupok do výšky 2.000,- EUR.

 

Citácia novelizovaného zákona č. 300/2012:

 

28. V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá

a) ako vlastník

1. nesplní povinnosť do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického

štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste, ak ide o budovu podľa § 8 ods. 3,

2. neobstará v lehote podľa § 8 ods. 1 energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinná,

3. neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,

4. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,

5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,

6. neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred

začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,

b) vykonáva energetickú certifikáciu, hoci nie je oprávnenou osobou, alebo nemá odbornú spôsobilosť na príslušnú časť energetickej certifikácie podľa § 6 ods. 2.“.

 

30. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré

znejú:

„e) neodovzdá projektové energetické hodnotenie nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby

budovy alebo rozostavanej budovy,

f) neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.“.

 

31. V § 12 ods. 2 sa slová „do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 2 000 eur“.

 

Pôvodné znenie zákona č. 555/2012:

 

§ 11

Správne delikty

 

(1) Inšpekcia uloží pokutu od 5 000 Sk do 100 000 Sk oprávnenej osobe, ktorá vykonala energetickú certifikáciu v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a technickými normami upravujúcimi výpočet, minimálne požiadavky alebo obsah a formu energetického certifikátu.

 

(2) Inšpekcia uloží pokutu od 5 000 Sk do 30 000 Sk právnickej osobe,

a) ktorá je vlastníkom veľkej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, ak neumiestni energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste, prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú,

b) alebo fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom bytového domu, inej budovy na bývanie alebo nebytovej budovy a prenajíma v nej byty, miestnosti alebo nebytové priestory, ak

1. neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinná,

2. neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti,

3. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,

4. neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy,

5. neumiestni energetický štítok v priestore na mieste prístupnom nájomcom bytov, ubytovaným

osobám alebo zamestnancom,

6. neobstará pravidelnú kontrolu klimatizačného systému alebo kotla umiestneného v budove.

 

(3) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania a na trvanie protiprávneho stavu.

 

(4) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o konaní podľa odseku 1, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.

 

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

§ 12

Priestupky

 

(1) Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že 

a) neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinný,

b) neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti,

c) neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy alebo

d) neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy.

 

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.

 

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7)